Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej: mgr Dorota Wojtkowska

Cele zajęć:

  • Stymulowanie ogólnego rozwoju uczniów
  • Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji (analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego)
  • Opanowanie przez dzieci podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu
  • Ułatwienie uczniom opanowania tych umiejętności i wiadomości, które są przewidziane programem nauczania
  • Zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu
  • Kształtowanie u dzieci pożądanych cech osobowości oraz rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki

Na zajęcia uczęszczają dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową
(na podstawie wyników badań psychologicznych).

Praca odbywa się w małych grupach i ustalana jest zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego ucznia.
Nauczyciel – terapeuta stwarza sytuacje zapewniające dzieciom sukces, dba o właściwy poziom motywacji uczniów do nauki,
wdraża do samokontroli i uporządkowanego działania oraz zapewnia warunki do poprawnego wykonania ćwiczeń.

Treść, czas trwania oraz  forma wykonywanych zadań dostosowana jest do możliwości dzieci.
Aby osiągnąć pozytywne wyniki niezbędne jest zaangażowanie uczestników zajęć, wytrwałość i systematyczność pracy.

AKTUALNOŚCI

VADEMECUM RODZICA DZIECKA Z DYSLEKSJĄ

ARCHIWUM