Świetlica szkolna

czynna jest od godziny 7.00 do rozpoczęcia lekcji; po lekcjach do godziny 18.00.

Mieści się w siedmiu salach wyposażonych w pomoce dydaktyczne, plastyczne, gry i zabawki. Do dyspozycji dzieci mamy także: 4 komputery z drukarkami, telewizory oraz odtwarzacze CD i DVD. Zakupiono programy komputerowe: „Porusz umysł”- wspomagający rozwój psychoruchowy dziecka oraz „Ortofrajda”- ułatwiający naukę ortografii.

W ramach pracy świetlicy odbywają się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli świetlicy, takie jak:

  • zajęcia plastyczne, origami
  • czytelnicze
  • muzyczne
  • ruchowe
  • komputerowe
  • teatralne, drama
  • rekreacja na powietrzu
  • pomoc w przygotowywaniu prac domowych/ w klasach I od drugiego semestru /

Oprócz w/w zajęć działają koła rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci: koło muzyczne, plastyczne, baletowe, teatralne oraz sportowe.
Zajęcia odpłatne dla zainteresowanych: pantomima, taniec nowoczesny, trening twórczego myślenia, karate, język angielski – Szkoła Językowa „OLTON”.
Dzieci zapisane do świetlicy podzielone są na grupy wiekowe – sale na parterze przeznaczone są dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych, sale na pierwszym piętrze dla dzieci z klas drugich, trzecich i czwartych.
Zapisy do świetlicy na kolejny rok szkolny prowadzimy w czerwcu.
Proponowana wpłata na potrzeby dzieci w świetlicy – 20 zł miesięcznie.
Prosimy rodziców o współpracę i mamy nadzieję, iż Państwa i nasze działania będą zmierzały w tym samym kierunku mającym na celu dobro oraz bezpieczeństwo dziecka.

 

W nagłych przypadkach (zwolnienia, upoważnienia) informacje wysyłali na adres mailowy świetlicy a nie szkoły, po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym nauczyciela:
swietlica.sp33@gmail.com

Wniosek zapisu dziecka do świetlicy.doc – do pobrania.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju

1.Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy w godz. 7.00-8.00. Dyżur innych nauczycieli na korytarzach zaczyna się od godz. 8.00.
2.Każdy uczeń znajdujący się w świetlicy musi przestrzegać regulaminów w niej obowiązujących. Zostaje zapoznany z zasadami BHP i procedurami ewakuacyjnymi.
3.Rano po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie nauczycielowi. Wpisuje swoje imię i nazwisko oraz klasę do zeszytu obecności.
4.Dziecko znajduje się pod opieką wychowawcy świetlicy od chwili wejścia do sali, do momentu wyjścia z niej.
5.Pisemne upoważnienie z czytelnym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego jest wymagane w przypadku:

– samodzielnego wyjścia dziecka do domu,
– odbioru dziecka przez osoby inne niż upoważnione na stałe w Karcie zgłoszenia do świetlicy.

6.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odebraniu dziecka.
7.Bezpośrednio po zakończeniu lekcji uczeń zapisany ma obowiązek przyjść do świetlicy.
8.Wszelkie zajęcia w grupach świetlicowych rozpoczynają się po sprawdzeniu listy obecności.
9.Tornistry i inne swoje rzeczy uczeń pozostawia w wyznaczonym do tego miejscu.
10.Dziecko znajdujące się w świetlicy absolutnie nie rusza cudzych rzeczy.
11.Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą nauczyciela. Informuje o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się od grupy.
12.W przypadku wychodzenia na zajęcia odbywające się w innej sali niż świetlica szkolna uczeń ma obowiązek ustawienia się zgodnie z poleceniem i wyjścia z nauczycielem z sali w ciszy.
13.Przed obiadem dzieci ustawiają się zgodnie z poleceniem nauczyciela i wraz z nim w ciszy wychodzą do łazienki i do stołówki szkolnej.
14.Podczas spożywania posiłków uczeń powinien zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kultury, reagować na uwagi nauczyciela.
15.Po obiedzie dzieci sprzątają po sobie naczynia i bezpośrednio, powoli wracają do świetlicy.
16.Wszyscy uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w salach, na powietrzu i w stołówce.
17.Po zakończonych zajęciach dziecko zostawia po sobie porządek, pamięta o zabraniu swoich osobistych rzeczy.
18.Uczniowie nie powinni przeszkadzać sobie nawzajem i nauczycielowi podczas prowadzenia zajęć.
19.Uczeń wypełnia wszystkie polecenia nauczyciela – wychowawcy świetlicy.
20.Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy szkolnej do godz. 18.00, wychowawca próbuje nawiązać kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami). W przypadku braku kontaktu wychowawca wzywa patrol szkolny z prośbą o sprawdzenie sytuacji domowej. Gdy nadal brak kontaktu, patrol lub wychowawca zawiadamia wydział do spraw nieletnich. Wychowawca sporządza notatkę służbową i zgłasza fakt Dyrekcji szkoły.