Ja – Młody Obywatel” to program edukacji obywatelskiej, w ramach którego uczniowie klas IV-VI uczestniczą w warsztatach psychoedukacyjnych rozwijających postawy obywatelskie, zaangażowanie na rzecz otoczenia oraz umiejętności społeczne. Zajęcia te uczą współdziałania, współpracy w grupie, organizacji działań i pomagają zespolić klasę. Po warsztatach chętni uczniowie realizują swoje miniprojekty obywatelskie na rzecz społeczności lokalnej przy wsparciu wychowawcy i trenera Stowarzyszenia Q Zmianom.

 CELE PROJEKTU:

 Rozwój postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania uczestników w podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego, na terenie miasta Warszawa, czyli:

 • zwiększenie wiedzy i świadomości młodych ludzi na temat społeczeństwa obywatelskiego, postaw obywatelskich, praw i obowiązków obywatela,

zwiększenie aktywności i zaangażowania młodych ludzi oraz nauczycieli w życie wspólnot szkolnych i lokalnych,

rozwój kompetencji społecznych u dzieci uczestniczących w projekcie: wzmocnienie prawidłowych relacji, rozwój umiejętności współpracy, akceptacji, empatii oraz integracja grupy rówieśniczej,

rozwój decyzyjności i poczucia sprawczości u młodych ludzi przy włączeniu się w sprawy społeczności szkolnych i lokalnych,

zwiększenie wiedzy o możliwościach realizacji projektów obywatelskich i inicjatyw lokalnych,

zwiększenie wiedzy i umiejętności dzieci i nauczycieli z zakresu pracy metodą projektu.

 W RAMACH PROJEKTU PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 ·         Dwa 4-godzinne warsztaty: „Ja – Młody Obywatel” i „My – Młodzi Obywatele” dla każdej klasy uczestniczącej w projekcie – wrzesień – grudzień 2017

 ·         Pierwsze spotkanie: „Ja – Młody Obywatel” dotyczy praw i obowiązków obywatela, cech dobrego obywatela i kształtowania świadomości obywatelskiej. Drugie spotkanie: „My – Młodzi Obywatele” koncentruje się na umiejętnościach współpracy i komunikacji, wzmacnianiu tolerancji oraz postawy akceptacji i otwartości na innych.

 ·         Jeden 4-godzinny warsztat twórczości, rozwijający ciekawość świata, kreatywność i ciekawość poznawczą a także pokazujący możliwości i sposoby realizacji projektów obywatelskich w najbliższym otoczeniu – styczeń-luty 2018

 ·         Jedno 6-godzinne szkolenie dotyczące pracy metodą projektu dla nauczycieli – wychowawców wszystkich klas biorących udział w programie – luty-marzec 2018

 ·         Udział zainteresowanych uczniów każdej klasy w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez wychowawcę we współpracy z trenerem oraz stworzenie miniprojektu na rzecz społeczności lokalnej – luty-maj 2018.

·         Minikonferencja Młodych Obywateli Warszawy zorganizowana w jednej z instytucji kulturalnych/oświatowych na terenie Warszawy – podsumowanie projektu, docenienie uczniów realizujących miniprojekty obywatelskie – maj-czerwiec 2018

 ·         Publikacja poświęcona pracy metodą projektu stworzona na bazie doświadczeń szkół uczestniczących w projekcie i prezentująca dokonania grup projektowych, która zostanie dostarczona do 150 warszawskich szkół podstawowych

 Uczestnicy:

W programie bierze udział osiem klas IV i V z trzech warszawskich szkół podstawowych. W naszej szkole są to klasy:  IV b, IV d, V a i V c  wraz z wychowawczyniami.


Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.

http://qzmianom.org

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Edukacji M.St. Warszawy.